----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τον Οκτώβριο 2009 έχουμε μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dsmc2.eap.gr. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων, προτείνουμε να επισκεφτείτε τη νέα μας διεύθυνση http://dsmc2.eap.gr/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (Digital Systems and Media Computing Laboratory- DSMC Lab) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΑΠ στα Ψηφιακά Συστήματα, τους Μικροεπεξεργαστές, την Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, καθώς και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς όπως:

Bullet   Επεξεργασία Ψηφιακών Μέσων (εικόνα,ήχος,video),
Bullet   Ψηφιακή Υδατογραφία,
Bullet   Διαχείριση και Αποθήκευση Ψηφιακών Δεδομένων και
Bullet   Μελέτη Απόδοσης Ψηφιακών Συστημάτων,

επίσης την ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων Γραφικών, Πολυμέσων, και Επαυξημένης Πραγματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και εσωτερικών προγραμμάτων του ΕΑΠ.

Οι στρατηγικοί στόχοι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

Bullet   την προώθηση της έρευνας στις προαναφερθείσες θεματικές περιοχές,
Bullet   την ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού,
Bullet   την παγίωση μακροπρόθεσμων σχέσεων με την βιομηχανία της πληροφορικής μέσω της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας,
Bullet   την μεταφορά ερευνητικής εμπειρίας στους φοιτητές του ΕΑΠ μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στους στόχους του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη εργαλείων με εφαρμογές στα παρακάτω πεδία:

Bullet   Επεξεργασία Εικόνας και Video (Image and Video Processing),
Bullet   Ψηφιακές βιβλιοθήκες (Digital Libraries),
Bullet   Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality),
Bullet   Τεχνολογίες GRID για ψηφιακά μέσα (GRID-based media computing),
Bullet   Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός (Semantic Web).